کانال آبیاری یی در ننگرهار ساخته می شود

جلال آباد/ ۱ دلو/ باختر کار ساخت یک کانال آبیاری در ولسوالی گوشته ننگرهار آغاز شد. این کانال به طول دوصد وپنجاه متر و عرض نود متر٬ توانایی آبیاری صدها جریب کشتزار را خواهد داشت. عبدالبصیر گلاب٬ ولسوال گوشته ننگرهار به آژانس باختر گفت که ساخت این کانال بیست و دوهزار یورو هزینه بر خواهد داشت که آن را یک نهاد کمک رسان می پردازد. دهقانان در گوشته از این که تا سه ماه آینده آب سرشاری برای سیرآب کردن کشتزارهای شان خواهند داشت خوشحال اند. گوشته یکی از ولسوالی های دور افتاده ننگرهار است که در نوار دیورند موقعیت دارد. ابوی

"Afghanistan افغانستان" News