پارک محلی برای فروش فرآورده های کشاورزی در ننگرهار ساخته می شود

جلال آباد/ ۱ دلو/ باختر قرار است برای بازاریابی و فروش فرآورده های کشاورزی در ننگرهار٬ محل ویژه یی ساخته شود. این محل را وزارت تجارت می سازد و قرار است در آن فرآورده های کشاورزی کشاورزان به فروش گذاشته شود. محمد ضمیر بهسودی٬ رییس زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار به آژانس باختر گفت که این محل که تا چند ماه آینده ساخته می شود قرار است به محل برای نمایش و فروش فراورده های کشاورزی مبدل شود. کشاورزان در ننگرهار از طرح ساخت این پارک استقبال کردند و آن را گام مهمی در راستای معرفی فراورده های کشاورزی شان و فروش آن خواندند. ابوی

"Afghanistan افغانستان" News