1287

فی انس طلا 1287دالر عرضه می شود

کابل 22جدی باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1287 دالرعرضه می شود. قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 22 جدی به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری 3200 فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3100افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2500افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2500 افغانی، عربی 790 مبلغ 2400 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2450، ایرانی 705 مبلغ 2200افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 2000

"Afghanistan افغانستان" Top News