شکار بی رویه سبب انقراض حیوانات وحشی در بغلان شده است

پلخمری 22 جدی باختر شکار بی رویه و نا امنی صدمات بزرگ به محیط زیست وحیات وحش در بغلان وارد کرده است . حاجی محمد حسن یک تن از باشنده های قریه جنگ آغلی ولسوالی دهنه غوری بغلان 21در مصاحبه با خبرنگار آژ انس باختر گفت که کوه های جنگ آغلی که از سلسله کوه های هندوکش است دارای حیواناتی چون پلنگ ، آهو ، گرگ خرس و همپنان انواع طیور مانندکبک ، پرنده ها خوشخوان ، کبک دری بوده اکنون رو به انقراض می باشد . او گفت که باشندگان قریه جنگ آغلی تصمیم گر فته اند

"Afghanistan افغانستان" Top News