شصت و شش جریب زمین لا مزروع در بغلان آماده کشت شد

پلخمری 22 جدی شصت و شش جریب زمین زراعتی در فارم تحقیقاتی پوزه ایشان بغلان آماده کشت شد. سید نور آقا سادات مسوول بخش خبر ی ریاست زراعت آبیاری و مالداری بغلان به خبرنگار آژ انس باختر گفت که به اساس تفاهمی که بین آ مریت تصدی تخم های اصلاح شده با آمریت امور زراعتی بغلان صورت گر فت ، شصت و شش جریب زمین زراعتی مربوط ریاست زراعت که قبلاً بدون کشت بود آماده کشت گندم در فارم تحقیقاتی زراعت شد . او گفت که از حاصلات گندم فارم تحقیقاتی پوزه ایشان تخم اصلا

"Afghanistan افغانستان" Top News