سردی هوا جان پنج تن را در لوگر گرفت

پل علم / اول دلو/باختر پنج تن درلوگر دیشب دراثرسردی هواجان باختند. حبیب الله ستانکزی ریس شورای ولایتی لوگربه آژانس باختر،گفت که دومرد، دوزن ویک کودک نوزاد درشهرک مهاجرین ، مرکزآن ولایت دراثرسردی هوا جان دادند. وی افزود که این خانواده ها درجریان امسال ازکشورپاکستان عودت کرده بودند. گفته می شود والی لوگرکمیته یی را تعیین کرده است تابررسی کنند که به این خانواده کمک های زمستانی صورت گرفته بود یاخیر. محمد الله یک باشنده شهرپل علم می گوید که امسال نسبت به سال های قبل شدت سرما دراثربرفباری های بیشتراست . وی ازحکومت می خواهد که برای مردم بی بضاعت و نادارکمک کند تا ازوقوع همچو رویداد های دردناک جلوگیری شود . ریس شورای ولایتی لوگرمی گوید بیش ازبیست درصد مردم آن ولایت بامشکلات اقتصادی ، کمبود مواد محروقاتی ومواد غذایی روبه رو اند وسردی هوا زندگی شماری از آنان را تهدید می کند . وی علاوه کرد که کمک ها ازطریق دولت وموسسات به اساس سروی دقیق باید به دسترس فقرا و خانواده های نادار به خصوص درمناطق دوردست قرارگیرد. این درحالیست که برفباری های اخیرزندگی افراد ناداررا درلوگربامشکلات فراوان روبروکرده است .لیلما

"Afghanistan افغانستان" News