1398

سال 1398سال خوک است

کابل باختر/ 22/ جدی هرسال طبق تقویم شمسی سال یک حیوانی نام گذاری شده است . نام گذاری سال ، ابتدا درفرهنگ بودایی صورت گرفت سال 1398 هجری شمسی براساس تقویم جدید سال خوک است . خوک ها از جمله حیوانات پستاندار میباشند گوشت و گیاه میخورند خوکان حیوانات بسیار با هوش و به شدت به زندگی اجتماعی علاقه اند. ازاینکه خوک ها عاشق خوردن و خوابیدن هستند این سال را نماد تنبلی و چاقی میدانند. هرگاه از جانب مثبت تعبیر شود خوک نماد ثروت و زیادی نعمت می دانند. ب

"Afghanistan افغانستان" Top News