جان باختن پانزده مسافر دریک رویداد ترافیکی درهرات

شهرهرات 22 جدی باختر دریک رویداد ترافیکی درغرب کشور پانزده مسافرجان باختند و حدود سی تن دیگر شان زخمی شدند. این رویداد امروز در شاهراه کابل – هرات هنگامی رخ داد که یک موتر بس مسافربری با تانگ نظامی برخورد کرد. زنان و کودکان نیز مشمول قربانیان و زخمی های این رویداد خوانده شده اند. یک منبع امنیتی درولایت هرات به آژانس باخترگفت که دراین رویداد پانزده مسافر جان شان را از دست دادند و سی تن دیگر شان زخمی شدند. او تیز رانی وبی احتیاطی راننده

"Afghanistan افغانستان" Top News