توزیع صندوق های زنبور عسل به زنان سمنگان

ایبک باختر 23 دلو ریاست زراعت و آبیاری و مالداری سمنگان برای پانزده زن در آن ولایت صندوق های زنبور عسل توزیع کرد. محمد رحمان ارغندیوال رئیس زراعت ،آبیاری و مالداری سمنگان به آژانس باختر گفت که برای پانزده تن از زنان در شهر ایبک وولسوالی های حضرت سلطان و خرم سارباغ که سروی صورت گرفته بود سی صندوق زنبور عسل با وسایل آن توزیع شد . ارغندیوال افزود که هزینه این پروژه شش صدو پنجاه هزار افغانی از کمک های مردم ایالات متحده امریکا پرداخت شده است . ب

"Afghanistan افغانستان" Top News

"Afghanistan افغانستان" News