بهره برداری از سه ذخیرگاه آب زراعتی در ننگرهار

جلال آباد/ ۱ دلو/ باختر سه ذخیرگاه آب در ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. با ساخت این ذخیرگاه ها بیست جریب زمین زراعتی در ولسوالی دره نور ننگرهار آبیاری می شود. هجرت گردیوال٬ ولسوال دره نور ننگرهار به آژانس باختر گفت که ساخت این ذخیرگاه ها شش ملیون افغانی به حکومت هزینه داشت. با این حال دهقانان در بخشی از دره نور از ساخت این ذخیرگاه ها استقبال کردند و آن را باعث رونق کسب و کار شان خواندند. ابوی

"Afghanistan افغانستان" News