Цхинвалы районы ЦКХ сӕргълӕууӕджы аххосджын кӕнынц фӕлывдми саразыны

Фӕлывдми саразыны фӕдыл уголовон хъуыддаг ныридӕгӕн бадӕттой тӕрхондонмӕ