Ο παράλογος κόσμος των τραπεζικών τελών

H αύξηση προμηθειώνείναι ισοδύναμημε επιβολήέμμεσου φόρου.