10 000

Εργασία από το σπίτι για 10.000 υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης

Για τη δυνατότητα ασφαλούς τηλεργασίας για το σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που είναι ενταγμένοι στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μερίμνησαν, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνηση καιηΚοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.