Δωρεάν διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους

Τα πρώτα δραστικάμέτρα για να αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρίατων ασθενών δρομολογεί το υπουργείο Υγείας.

"Greek Ελληνική" Top News