گشایش نخستین فابریکه پروسس کشمش در هرات

هرات/ ۱۳سرطان/ باختر نخستین فابریکه پروسس کشمش در هرات گشایش یافت. این کارخانه دریک شبانه روز توانایی پروسس وبسته بندی تا دوصد تن کشمش را دارد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به آژانس باختر گفت که گشایش این کارخانه در کنار اشتغال زایی به دوصد کارگر، میزان پروسس کشمش در هرات را تا سه هزار تن افزایش می دهد. ساخت این فابریکه برای وزارت زراعت پنج صد هزار دالر هزینه داشته است. با این حال ساخت این فابریکه امیدواری ها را برای افزایش صادرات کشمش به بازارهای جهانی بیشتر ساخته است. ختم/ابوی