نمایشگاه تولیدات زنان در سمنگان بر گزارشد

ایبک 27 اسد باختر زنان سمنگان صنایع دستی شانر را به پیشواز تجلیل از استقلال کشور به نمایش گذاشتند. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این زنان صنایع دستی ومحصولات غذایی شانرا به همکاری ریاست امور زنان سمنگان امروز در پارک تفریحی شهر ایبک به نمایش گذاشتند. در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد محمد کبیر مکرم زاده رییس خدمات سکتوری آن ولایت در رابطه به سالگرد استقلال کشورو مبارزات برحق و آزادی خواهانه مردم افغانستان در طول تاریخ صحبت کرد و افزود که زنان می توانند با راه اندازی این گونه نمایشگاه ها صنایع دستی ومحصولات غذایی شان رابه مردم معر فی کنندو با فروش آن بنیه اقتصادی خانواده های شان را تقویت کنند. گلالی صافی رییس امور زنان سمنگان گفت که در این نمایشگاه صنایع دستی ومحصولات غذایی زنان تجارت پیشه مرکز وولسوالی های خرم سار باغ ، حضرت سلطان دره صوف در بیست و پنج غر فه به نمایش گذ اشته شده است که شامل پرده های ابریشمی ، واسکت های چرمه دوزی ، پیراهن های گند بافی ، گلیم های دستبافت زنان ، ماست چکه مربا پنیر وغیره است . لیلما