نظارت و بررسی از فعالیت ادویه فروشی های حیوانی دربغلان

پلخمری / باختر/ ۲/ جوزا به منظور بهبود یافتن عرضه خدمات به مواشی کارزار جمع آوری ادویه جات تاریخ گذشته از طرف آمریت خدمات مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت بغلان آغاز شد . سید نور آغا سادات مسوول بخش خبری ریاست زراعت بغلان به آژانس باختر گفت که هدف از جمع آوری ادویه های حیوانی دربغلان بررسی و نظارت از نحوه فعالیت ادویه فروشی های حیوانی و جلوگیری از فعالیت افراد غیر مسلکی دراین ادویه فروشی ها می باشد. وی افزود : دراولین اقدام اسناد فعالیت تمامی ادویه فروشی های حیوانی در ولسوالی دوشی و همچنان پلخمری و مرکز ولایت بغلان بررسی و ادویه جات تاریخ گذشته و بی کیفیت جمع آوری و به ریاست زراعت منتقل شد. وی گفت که افزون بربررسی اسناد ادویه فروشی های حیوانی به آنان تفهیم می شود که هیچ ادویه فروشی اجازه فروشات زهریات از جمله تاپلیت های گازی مرگ موش و غیره را ندارند. قابل تذکره است که این کارزار در۱۴ واحد اداری ولایت بغلان تطبیق می گردد. ختم/ خالقیار