شاروالی کابل: با آراسته ساختن شهر کابل می خواهیم یاد جشن های سابق را زنده کنم

کابل باختر 27 اسد شاروالی کابل به استقبال صدمین سالگرد جشن استقلال افغانستان با رنگ آمیزی درودیوار، نصب بیرق ها وچراغ های نورافگن درجاده ها شهر را آراسته کرده است . نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل در رابطه به برنامه جاده های شهرکابل گفت که شاروالی کابل می کوشد با زیبا ساختن شهر کابل روحیه ملی را تقویت بخشیده ویاد جشن های سابق را زنده نگه دارد. وی در صحبتی با خبر نگار آژانس باختر گفت که شاروالی کابل از شروع سال برنامه های متعدد را به مناسبت صدمین سالگرد جشن استقلال کشور رویدست گرفته است واین برنامه ها مختص به روز 28 اسد نیست بلکه تا اخیر سال در سه بخش ادامه می یابد، بخش اول تنظیف شهراست که علاوه از کارمندان شاروالی فعالان مدنی واهالی شهر هفته دو بار در تمام نواحی شهر حشر عمومی را راه اندازی می کنند. در بخش سرسبزی بیشترین جاده های شهر را با نصب گلدانهای سمنتی وغرس گل های تازه مزین کرده که اینهم به صورت دایمی است ودر بخش زیبا سازی شهر کابل کوشش شده بیشترین دیوارهای محافظتی شهر رنگ آمیزی شودکه تا از یک طرف نمای شهر زیبا شود واز جانب دیگر پیام وطندوستی که احساس، غرور وآزادی خواهی را در شهروندان زنده نگه می دارد به آن ترسیم شود. خانم مهمند همچنان از فعال کردن دوباره فواره آب چهار راهی پشتونستان یاد کردوگفت برنامه های مختلف فرهنگی وورزشی که از شروع سال راه اندازی شده است ادامه می یابد . خانم مهمند همچنان از افتتاح بازار دهکده افغانستان در چمن حضوری یاد کرد که قرار است محصولات صنعتی، مواد خوراکی و وسایل ورزشی دراین نمایشگاه ها به مناسبت صدمین سالگرد جشن برای ده روز به نمایش گذاشته شود . خانم مهمند اضافه کرد که در این بازار بیشتر به خانمهای که در منزل محصولات شانرا تولید می کنند فرصت داده شده است تا محصولات شان را به نمایش وفروش بگذارند. سخنگوی شاروالی کابل در مورد هزینه این همه آمادگی ها گفت چون برنامه ها به پایه اکمال نرسیده اندازه مصارف مشخص نشده است. فرازانه نعمت .