ده ها خانواده درسرپل کمک دریافت کردند

سرپل /باختر/ ۲۵/ سرطان یکصدخانواده آسیب دیده درسرپل امروز کمک دریافت کردند . سخنگوی والی سرپل به آژانس باختر گفت که این خانواده ها از اثر نا امنی ها وحوادث طبیعی اخیر درمرکز وولسوالی های سرپل آسیب دیده اند . اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی به پیشواز از یکصد ومین سالگرد استقلال کشور برای آنان مواد غذایی و پول نقد کمک کرد. منبع افزود که برای هرورثه یازده شهید پنجاه هزار افغانی ،برای هر سی و سه خانواده دیگر پانزده هزار افغانی پول نقد توزیع کرد. همچنان برای پنجاه وشش خانواده دیگر شش قلم موادغذایی توزیع شد خانواده هایی که این کمک ها را به دست آوردند از حکومت می خواهندتا برای شان سرپناه نیز مهیا کند. ختم/ لیلما