خانواده های بی جا شده در پنجشیر کمک دریافت کردند

بازارک 25 سرطان باختر برای خانواده های بی جا شده در پنجشیر امروز مواد خوراکی توزیع شد. احمد ضیایی یزدانی، رییس مبارزه با حوادث طبیعی پنجشیر به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که برای هر یکی از یکصد خانواده بی جا شده از سوی این ریاست یک بوری برنج و دو بوری گندم توزیع شد. وی افزود که این خانواده ها که به اثر نا امنی های اخیر از ولسوالی کران و منجان بدخشان در پنجشیر مسکن گزین شده اند. حبیب سادات

"Afghanistan افغانستان" News