افزایش عواید گمرک ننگرهار

شهرجلال آباد ۲ جوزا باختر عواید گمرک ننگرهار درماه گذشته افزایش چشمگیری داشت. به اساس ارقام ارایه شده در ماه حمل این گمرک بیش ازیک ملیارد و پنج صد ملیون افغانی عاید داشته است درحالیکه این رقم درماه ثور به بیش ازیک ملیارد وشش صد ملیون افغانی رسید. این عواید ازمحصولات گمرکی به دست آمده است. این افزایش عواید گمرکی درحالی رونما شده است که میزان داد وستد تجاری افغانستان و پاکستان ازطریق گذرگاه تورخم کاهش چشمگیری داشته است. محمد عمرمومند رییس گمرک ننگرهار به آژانس باخترگفت که جمع آوری این اندازه عواید در تمامی گمرک های کشور بی نظیر است. اوگفت تلاش می کند تا با بستن همه راه های فساد ُ و ظرفیت سازی بیشتر جلو هرگونه حیف ومیل از عواید را بگیرد.ختم/ابوی