آغازکارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه

شهرفراه ۲۷ اسد باختر کارهای عملی برای ترویج زعفران درفراه آغازشد. مسوولان می کوشند درگام نخست چند قطعه زمین را به گونه نمایشی درفراه زعفران کشت کنند. پنج زعفران کار که آموزش های لازم ازسوی مربیون بخش زراعت وزارت زراعت دیده اند، برای این کشت نمایشی پیش گام شده اند. این زعفران کاران امروز وسایل کار و دوهزارو پنج صد کیلوگرام تخم زعفران دریافت کردند تا در پنج قطعه زمین، به گونه نمایشی کشت کنند. عبدالمنان متین رییس زراعت ، آبیاری و مالداری فراه به آژانس باخترگفت که آنان درگام بعدی، کشت زعفران را رفته رفته در سرتاسر فراه ترویج می دهند. اوگفت بررسی کارشناسان بخش زراعت نشان می دهد که آب و هوای فراه برای کشت زعفران مناسب است. زعفران گیاه پربهایی است که از آن برای خوش بویی و ساخت دارو در جهان کار گرفته می شود. همچنان از زعفران به جای چای نیز در دنیا استفاده می شود ؛ اقدامی که به گفته داکتران طب ، برای صحت انسانان مفید است. افغانستان به ویژه هرات درسال های پسین گواه رشد تولید زعفران بوده است تا جایی که افغانستان درحال حاضر تبدیل به یکی از بزرگترین صادر کنندگان این گیاه در جهان محسوب می شود. ختم/ابوی

"Afghanistan افغانستان" News