فی انس طلا 1306دالر عرضه می شود

کابل 32 دلو باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1306 دالرعرضه می شود. قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر، امروز 32 دلو به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای الجزایری 3250 فی گرام مصری بیست ویک عیار 880 مبلغ 3150افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2550افغانی، سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2550 افغانی، عربی 790 مبلغ 2450 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2500، ایرانی 705 مبلغ 2250افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 205