به کودکان پرورشگاه بغلان لباس توزیع شد

پلخمری / باختر/ 4/ ثور به ده ها تن از کودکان پرورشگاه ریاست کار واموراجتماعی بغلان امروز لباس بهاری مساعدت شد. رحمت الله احدی مسوول پرورشگاه بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت ، این لباس ها ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ مساعدت شده بود . این درحالیست که موسسه تیکا از شش ماه به این طرف درهمکاری با ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان برنامه آموزشی حرفه وسواد آموزی را برای صد باشنده بغلان مهیا کرده است که این البسه مساعدت شده فرار آوردهای کار گاه خیاطی ریاست اط