نقشۀ راه بخش صنایع استخراجی ، نهایی شده است

کابل/باختر/4 ثور وزارت معادن و پترولیم ، در سال های ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ فعالیت‌هایش را بیشتر روی تطبیق اصلاحات حقوقی، بررسی مشکلات قرار دادهای فعلی و اصلاح ساختار سازمانی، متمرکز کرده بود. نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم که امروز در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت"، گزارش دستاوردها وبرنامه های این وزارت را در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت ارائه می کرد، افزود: وزارت معادن وپترولیم نقشۀ راه سکتور صنایع استخراجی را نهایی کرده است. به گزارش خبرنگ