یک زن در دایکندی خود کشی کرد

نیلی باختر 4 ثور یک زن در محبس ولایت دایکندی دیروز خود ش را حلق آویز کردوبه زندگی اش پایان داد. یک مسوول قومندانی امنیه دایکندی به آژانس باختر گفت که این زن بیست وپنج ساله ازرفتن به محکمه در حمام محبس ذریعه دستمال سر، خودش را حلق آویز کرد وبه زندگی اش خاتمه داد. گفته می شود که وی به خاطر جنجال های خانوادگی زندانی شده بود. وی گفت که تحقیقات در زمینه آغاز شده است.خالقیار

"Afghanistan افغانستان" Top News