والی بامیان بر مبارزه با خشونت علیه کودکان تاکید کرد

بامیان 4 حمل باختر والی بامیان بر مبارزه با خشونت علیه کودکان، خواهان حمایت و همکاری شهروندان آن ولایت شد. به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، محمد طاهر زهیر والی بامیان که دیروز در برنامه نواختن زنگ سال تعلیمی ۱۳۹۸ هجری صحبت می کرد، از مردم بامیان خواست از معارف بیشتر از گذشته حمایت کنند. وی با نکوهش پدیدۀ خشونت علیه کودکان در مکاتب، بر پیگیری و برخورد قانونی با عاملان خشونت تأکید جدی کرد و در راستای مبارزه با این پدیده، خواهان حمایت و همکاری

"Afghanistan افغانستان" News