توزیع کمک به خانواده های بیجا شده درفاریاب

میمنه / باختر/ 4/ حمل دوصدخانواده بیجا شده از جنگ درفاریاب امروز کمک دریافت کردند. سخنگوی والی فاریاب به آژانس باختر گفت که به اثر هدایت نقیب الله فایق والی فاریاب برای این خانواده ها ازسوی حکومت محلی کمپل ونان خشک توزیع شد. گفته می شود ، کمک مواد غذایی وغیر غذایی ازسوی مردم محل نیز درمساجد و مکاتب برای خانواده های بیجاشده ادامه دارد. لیلما

"Afghanistan افغانستان" News