پایان کارقیرریزی یک جاده درننگرهار

شهرجلال آباد 4 حمل باختر یک جاده درولایت ننگرهار پس از قیرریزی به بهره گیری سپرده شد. این جاده به درازای دو کیلومتر و پهنای ده متر ساحه نارنج باغ را به بازارانگور باغ شهرجلال آباد وصل می کند. ریاض الله درمل شهردار جلال آباد به آژانس باخترگفت که قیرریزی این جاده سی ویک ملیون افغانی برای حکومت هزینه داشت. اوگفت با قیرریزی این جاده هزاران روستا نشین به آسانی به بازار های مرکز شهر رفت و آمد می توانند و همچنان فراورده های کشاورزان ومالداران با سهو

"Afghanistan افغانستان" Top News

"Afghanistan افغانستان" News