وزارت زراعت برای کشاورزان کشور پیام های نویدبخش دارد

کابل باختر/ 4/ حمل وزارت زراعت ، مالداری و آبیاری درروز دهقان برای رشد زراعت ، تقویه اقتصاد زنان زراعت پیشه و میکانیزه ساختن زراعت درکشور پیام روشن و نویدبخش داشت . گزارشگرآژانس باخترمی نگارد ، بربنیاد گفته های وزیر زراعت وآبیاری درسال جاری میزان زراعت ماشینی درکشور دوبرابر خواهد شد و برای 36 هزار زن ازطریق توزیع حیوانات وایجاد سبزخانه های زراعتی و توزیع بسته های مرغداری فرصت اشتغال مساعد می کند ونیز برای تقویه اقتصاد زنان زراعت 500 میلیون افغا

"Afghanistan افغانستان" News