افزایش عواید تصدی سپین زرکندز

کندز/ باختر/4/ حمل عوایدتصدی سپین زرکندز هفت فیصد افزایش یافته است . ذبیح الله زاهد رییس تصدی سپین زر به آژانس باختر گفت که در سال 1397 عواید آن تصدی چهل و نه میلیون افغانی می باشد که افزایش هفت درصدی را نسبت به سال پار نشان میدهد. وی گفت که اگر نمایندگی های این تصدی درولایات شمال کشور فعال شود برای ده هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. او افزود که ما تلاش داریم ملکیت های عقب شده سپین زر را درشمال کشور به دست آوریم . شعیب

"Afghanistan افغانستان" News